امروز : یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

hum. tablighi

Venue

Conf 2

Cross Ref


Jahad1

پوستر همایش
علوم انسانی

 

محور های علوم انسانی

روانشناسی ،علوم تربیتی ،حقوق ،بانکداری اسلامی ،فلسفه ،علوم سیاسی ،جامعه شناسی ،الهیات و معارف اسلامی ،زبان و ادبیات فارسی ،زبان و ادبیات انگلیسی، عربی ،علوم اجتماعی، هنر

محور آزاد مرتبط با کنفرانس