امروز : پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶

Venue

Conf 2

Cross Ref


Jahad1

Civilica (2)

پوستر همایش
ریاست دانشگاه دولتی جامع علمی کاربردی خوستان به کمیته علمی کنفرانس پیوست
1395/11/21

احتراماً به دین وسیله به استحضار پژوهشگران عزیز میرساند که با توجه به سطحی بالای علمی کنفرانس ریاست محترم دانشگاه دولتی جامع علمی کاربردی خوستان جناب آقای دکتر مسعود خدا پناه نیز عنایت فرموده و به جمع حامیان و کمیته علمی کنفرانس پیوستند.